Activiteitseigenschappen

Standaard hebben activiteiten een aantal eigenschappen.

De volgende eigenschappen worden in het scherm Wijzig activiteit weergegeven:

Eigenschap

Beschrijving

Naam

De naam van een activiteit moet alfanumeriek zijn en mag niet langer zijn dan 255 tekens. In de praktijk zijn activiteitsnamen meestal veel korter, omdat de naam van de activiteit kan worden gebruikt in afgedrukte rapporten.

De naam van een activiteit hoeft niet uniek te zijn, maar in de praktijk is het vaak eenvoudiger als elke activiteit een unieke naam heeft.

Sleutelveld

Het sleutelveld van een activiteit is de ID van de activiteit. Als u geen sleutelveld invoert, genereert Enterprise Timetabler een unieke ID.

Beschrijving

De activiteitbeschrijving is een extra ID van 255 tekens voor de activiteit. Terwijl de naam meestal korte, gecodeerde gegevens over de activiteit verschaft, is de beschrijving (indien gebruikt) vaak een langere en duidelijkere ID.

Duur

De duur van een activiteit wordt ingesteld als een geheel aantal perioden. Als het instituut bijvoorbeeld een periode van 30 minuten heeft, heeft een activiteit van 1 uur een lengte van 2 perioden. De duur van een activiteit kan liggen tussen 1 periode en het aantal perioden van de instituutdag.

De duur van een niet-geroosterde activiteit bepaalt wanneer deze kan worden geroosterd. Geldige begintijden voor een activiteit worden bepaald door de duur van de activiteit, in combinatie met volgordelijkheid, en de tijdsbeperkingen en beschikbaarheidspatronen die van toepassing zijn op de betreffende items. Zo kunnen studentensets, docenten en zalen hun eigen tijdsbeperkingen en beschikbaarheidspatronen hebben.

De duur van een geroosterde activiteit kan niet rechtstreeks worden bewerkt in het venster Activiteit-editor, omdat dit roosteringsproblemen kan veroorzaken. Lees De tijdsduur van een geroosterde activiteit wijzigen als u de duur van een activiteit wilt wijzigen.

Activiteitstype

Een activiteit kan aan een van de bestaande activiteitstypen worden gekoppeld door in de lijst Activiteitstype te selecteren. Nieuwe activiteitstypes worden toegevoegd in Enterprise Desktop Reference Data Manager.

U kunt instellen welk type activiteit standaard wordt gebruikt bij het maken van activiteiten. Klik in het menu Extra op Opties en vervolgens op de tab Toepassing. Selecteer een activiteitstype in de lijst Standaardactiviteitstype.

Geplande grootte

De geplande grootte van een activiteit is een indicator van het aantal studenten dat naar verwachting aanwezig zal zijn en daarmee de capaciteit van de zaal die vereist is voor de activiteit. De geplande grootte is een positief, geheel getal.

Het selectievakje Gebruik geplande grootte bepaalt of de geplande grootte moet worden gebruikt bij het zoeken naar beschikbare zalen of het automatisch toewijzen van een zaal. Als het vakje niet is ingeschakeld, wordt de werkelijke grootte van de activiteit gebruikt. Standaard is het selectievakje ingeschakeld.

Zone

Als de activiteit geen zone heeft, kan aan de zaalvereisten worden voldaan door zalen in een willekeurige zone. Als de gebruiker een zone opgeeft, wordt een zaal alleen geschikt geacht voor de activiteit als deze zich in de opgegeven zone of een van de subzones van die zone bevindt (zones zijn hiërarchisch).

Nieuwe zones worden toegevoegd in Enterprise Desktop Reference Data Manager.

Module, Afdeling, Cursus, Studieprogramma en Sjabloon

Als u een activiteit maakt door deze aan een module te koppelen, zijn de eigenschappen Module, Afdeling, Cursus en Studieprogramma alleen-lezen en worden hun waarden overgenomen van de geselecteerde module wanneer u de activiteit opslaat.

Als u een activiteit maakt door deze aan een ander type item te koppelen, kunt u een afdeling selecteren. Module, Cursus en Afdeling zijn leeg en alleen-lezen.

Als u een activiteit bewerkt, zijn Module, Afdeling, Cursus, Studieprogramma en Sjabloon alleen-lezen. Als de activiteit is gemaakt op basis van een sjabloon, wordt de sjabloonnaam weergegeven.

Werkelijke grootte

De werkelijke grootte van een activiteit is het totaal van de groottes van de studentensets die aan de activiteit zijn toegewezen. De eigenschap Werkelijke grootte is alleen-lezen.

Als het selectievakje Gebruik geplande grootte niet is ingeschakeld, wordt de werkelijke grootte van de activiteit gebruikt bij het zoeken naar beschikbare zalen of het automatisch toewijzen van zalen.

Beschikbaarheid

Een activiteit heeft een beschikbaarheidspatroon. U kunt een vooraf gedefinieerd beschikbaarheidspatroon selecteren of een aangepast beschikbaarheidspatroon maken. Zie Het beschikbaarheidspatroon van een activiteit wijzigen.

Als de activiteit aan een module is gekoppeld, bestaat het onderwijsweekpatroon van de activiteit uit de weken die het beschikbaarheidspatroon van de activiteit gemeen heeft en het beschikbaarheidspatroon van de module waarvan de activiteit deel uitmaakt. In andere gevallen komt het onderwijsweekpatroon overeen met de beschikbaarheidspatroon van de activiteit.

Groepen

Een activiteit kan aan groepen worden gekoppeld.

Labels

Een activiteit kan aan labels worden gekoppeld.

Gebruikerstekst 1, Gebruikerstekst 2, Gebruikerstekst 3, Gebruikerstekst 4, Gebruikerstekst 5

Elke activiteit heeft 5 gebruikerstekstvelden die kunnen worden gebruikt om extra informatie op te slaan waarvoor nog geen specifiek veld is.

Het is raadzaam dat een instituut een beleid bepaalt voor de manier waarop gebruikerstekstvelden worden gebruikt. Gegevens op instituutbasis kunnen bijzonder onoverzichtelijk worden als iedere gebruiker deze velden op zijn of haar eigen manier kan gebruiken. Verschillende gebruikers gebruiken hetzelfde veld mogelijk voor verschillende doeleinden of verschillende velden voor hetzelfde doel.

Andere eigenschappen worden elders in de applicatie bewerkt, of worden automatisch door Enterprise Timetabler bepaald:

Eigenschap

Beschrijving

Geschiktheid Zalen

Geschiktheid Docenten

Geschiktheid Uitrusting

Deze eigenschappen worden vastgesteld wanneer de flexibele vereisten van de activiteit worden toegevoegd of aangepast. Meerdere waardes worden door een komma van elkaar gescheiden. Een activiteit kan bijvoorbeeld twee maal Geschiktheid Zalen hebben.

Uitrusting - Beschrijving (vereiste), Uitrusting - Sleutelveld (vereiste), Uitrusting - Naam (vereiste)

Zaal - Beschrijving (vereiste), Zaal - Sleutelveld (vereiste), Zaal - Naam (vereiste)

Docent - Beschrijving (vereiste), Docent - Sleutelveld (vereiste), Docent - Naam (vereiste)

Deze eigenschappen worden vastgesteld wanneer de vooraf ingestelde vereisten van de activiteit worden toegevoegd of aangepast. Meerdere waardes worden door een komma van elkaar gescheiden.

Voorgestelde dagen

Voorgestelde tijd

De voorgestelde dagen en tijdstippen zijn de dagen en tijdstippen waarop een gespecificeerde activiteit ingeroosterd zou moeten worden. Een activiteit die meerdere voorgestelde dagen heeft moet meerdere malen tijdens de week plaatsvinden, op ieder van de voorgestelde dagen. Deze eigenschappen zijn onafhankelijk van de geroosterde dag en tijd van de activiteit, en de voorgestelde dagen en tijden worden niet aangepast als de activiteit wordt ontroosterd. De voorgestelde dagen en tijden kunnen informatie opslaan over de meest recente plaats die de activiteit in het rooster had.

Enterprise Timetabler kan de voorgestelde dag en tijd als een harde beperking beschouwen; als de geroosterde dagen en tijden niet overeenkomen met de voorgestelde dagen en tijden, wordt een roosterprobleem gegenereerd. Als alternatief kunnen de voorgestelde dagen en tijden als een gewogen zachte beperking worden beschouwd die invloed uitoefent op een volgend herroosteren van de activiteit.

Om de voorgestelde dagen en tijden van een activiteit in te stellen, zie Handmatig een activiteit aanmaken en Voorgestelde dagen en tijden instellen of niet instellen.

Uitrusting - Beschrijving (toegewezen), Uitrusting - Sleutelveld (toegewezen), Uitrusting - Naam (toegewezen)

Zaal - Beschrijving (toegewezen), Zaal - Sleutelveld (toegewezen), Zaal - Naam (toegewezen)

Docent - Beschrijving (toegewezen), Docent - Sleutelveld (toegewezen), Docent - Naam (toegewezen)

Deze eigenschappen beschrijven de middelen die aan de activiteit zijn toegewezen. Enterprise Timetabler bepaalt de waardes van de eigenschappen wanneer het de activiteit roostert.

Studentenset - Beschrijving (toegewezen), Studentenset - Sleutelveld (toegewezen), Studentenset - Naam (toegewezen)

Deze eigenschappen beschrijven de studentensets die aan de activiteit zijn toegewezen.

Allocated Courses

De cursussen waarvan de module van het item deel uitmaakt. De koppeling tussen een module en een cursus wordt bepaald in Enterprise Course Planner.

Onderwijsweekpatroon

De weken waarin de activiteit zou moeten plaatsvinden. Deze eigenschap wordt berekend. De eigenschap bestaat uit de weken die gebruikelijk zijn voor het beschikbaarheidspatroon van de activiteit en het beschikbaarheidspatroon van de module waarvan de eigenschap deel uitmaakt (indien van toepassing).

Geroosterde dagen, Geroosterde weken, Geroosterde begintijd, Geroosterde eindtijd, Geroosterd

Deze eigenschappen worden vastgesteld wanneer de activiteit wordt geroosterd. Een activiteit die meerdere dagen per week is geroosterd, heeft meerdere malen per week. Als een activiteit niet is geroosterd, is zijn waarde voor de eigenschap Geroosterd 'Nee'.

Activity Dates (Individual)

Activity Dates (Range)

Activity Dates (Individual) geeft een overzicht van alle datums waarop de activiteit is geroosterd om plaats te vinden tijdens het leerjaar.

Activity Dates (Range) geeft een overzicht van de datums waartussen de activiteit is geroosterd. De eigenschapswaarde bestaat uit de datums van de eerste en laatste datum waarop de activiteit plaatsvindt in het leerjaar.

Beschrijving activiteitsjabloon, Sleutelveld activiteitsjabloon, Naam activiteitsjabloon

Deze eigenschappen worden bepaald wanneer een activiteit vanuit een sjabloon wordt gegenereerd.

Heeft problemen

Deze eigenschap wordt bepaald als zich een probleem voordoet met de activiteit. Zo kan er een beperking verbroken zijn, bijvoorbeeld de Dubbele boeking beperking van de zaal die aan de activiteit is toegewezen.

Ouders gelijktijdige activiteit

Deze eigenschap wordt bepaald wanneer een gezamenlijke activiteit wordt aangemaakt. De eigenschapswaarde bestaat uit de namen van de activiteiten waarvan het onderwijs wordt gecombineerd in de gezamenlijke activiteit.

Roostermethode

Deze eigenschap wordt bepaald wanneer een activiteit wordt aangemaakt of geroosterd. Deze eigenschapswaarde is ofwel Handmatig of Automatisch, of blanco (wat een niet-geroosterde activiteit impliceert).

Roostertoestemming

Deze eigenschap beschrijft of u de activiteit kunt roosteren. De eigenschapswaarde is of Volledig of Geen.

Tijdstempel

Deze eigenschap registreert wanneer de activiteit voor het laatst werd aangepast. Met iedere wijziging van de activiteit wordt de eigenschapswaarde bijgewerkt. Bijvoorbeeld, het wijzigen van een eigenschapswaarde, een middelvereiste toevoegen, of de activiteit roosteren. Als deze eigenschap op 01/01/1900 00:00:00 staat, is de activiteit niet aangepast sinds het image werd aangemaakt.

Ouder Variant

Deze eigenschap wordt bepaald wanneer een variant wordt aangemaakt. De eigenschapswaarde bestaat uit de naam van de activiteit waarvan deze activiteit een variant is.Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018