U bent hier: Gebruik Enterprise Timetabler > Activiteiten > Een nieuwe activiteit toevoegen > Activiteiteigenschappen

Activiteiteigenschappen

Standaard hebben activiteiten een aantal eigenschappen.

De volgende eigenschappen worden in het scherm Wijzig activiteit weergegeven:

Eigenschap

Beschrijving

Naam

De naam van een activiteit moet uit letters bestaan en mag niet langer zijn dan 255 karakters. In praktijk zijn activiteitnamen doorgaans veel korter, omdat de activiteitnaam gebruikt kan worden in afgedrukte rapporten.

De naam van een activiteit hoeft niet uniek te zijn, maar in praktijk is het vaak gemakkelijker als iedere activiteit een unieke naam heeft.

Sleutelveld

Het sleutelveld van een activiteit is de ID van de activiteit. Als u geen sleutelveld invult, genereert Enterprise Timetabler een unieke ID.

Beschrijving

De activiteitbeschrijving is een extra ID van 255 karakters voor de activiteit. Hoewel de naam meestal kort is, is de codificerende informatie over de activiteit, de beschrijving (als deze wordt gebruikt), vaak een langere en gemakkelijker te begrijpen ID.

Duur

De duur van een activiteit wordt bepaald als een heel aantal periodes. Bijvoorbeeld, als het instituut een periodelengte van 30 minuten gebruikt, bestaat een activiteit van 1 uur uit 2 periodes. De duur van een activiteit kan zich uitstrekken van 1 periode tot het volledige aantal periodes per schooldag.

De duur van een niet-geroosterde activiteit bepaalt wanneer deze activiteit kan worden geroosterd. Geldige aanvangstijden voor een activiteit worden bepaald door de duur van de activiteit in combinatie met volgordelijkheid en de tijdsbeperkingen en beschikbaarheidspatronen die gelden voor de betreffende items. Studentensets, docenten en zalen kunnen bijvoorbeeld hun eigen tijdsbeperkingen en beschikbaarheidspatronen hebben.

De duur van een geroosterde activiteit kan niet rechtstreeks worden bewerkt in het scherm Wijzig activiteit, omdat dit roosterproblemen kan veroorzaken. Om de tijdsduur van een activiteit te wijzigen, zie De tijdsduur van een geroosterde activiteit wijzigen.

Activiteittype

Een activiteit kan aan alle bestaande activiteittypes worden verbonden door te selecteren in de lijst Activiteittype. Nieuwe activiteittypes worden toegevoegd in Enterprise Desktop Reference Data Manager.

Wanneer u activiteiten aanmaakt, kunt u bepalen welk activiteittype standaard wordt gebruikt. In het Extramenu, klikt u op Opties en vervolgens op de tab Applicatie . Kies een activiteittype uit lijst Standaard Activiteits Type.

Grootte

De grootte van een activiteit geeft een indicatie van het aantal studenten dat naar verwachting de activiteit zal bijwonen. Daarmee is het een indicator voor de zaalcapaciteit die nodig is om de activiteit te huisvesten. De grootte is een positief, heel getal.

Via het selectievakje Gebruik geplande grootte wordt bepaald of de grootte gebruikt moet worden bij het zoeken naar beschikbare zalen, of dat een zaal automatisch wordt toegewezen. Als het selectievakje niet wordt aangevinkt, wordt het werkelijke aantal van de activiteit gebruikt. Standaard is het selectievakje aangevinkt.

Zone

Als de activiteit geen zone heeft, kunnen zalen in alle zones voldoen aan de zaalvereisten van de activiteit. Als de gebruiker een specifieke zone aangeeft, wordt een zaal alleen geschikt geacht voor de activiteit als deze zich in de specifieke zone bevindt, of in één van de ondergeschikte zones van die zone (zones zijn hiërarchisch).

Nieuwe zones worden toegevoegd in Enterprise Desktop Reference Data Manager.

Module, Afdeling, Cursus, Programma's, en Sjabloon

Als u een activiteit aanmaakt door deze met een module te koppelen, zijn de eigenschappen Module, Afdeling, Cursus, en Programma's alleen-lezen, en hun waardes worden van de geselecteerde module overgenomen wanneer u de activiteit opslaat.

Als u een activiteit aanmaakt door deze aan een ander soort item te verbinden, kunt u een afdeling selecteren. Module, Cursus, en Afdeling zijn leeg en alleen-lezen.

Als u een activiteit bewerkt, zijn Module, Afdeling, Cursus, Programma's, en Sjabloonalleen-lezen. Als de activiteit vanuit een sjabloon werd aangemaakt, wordt de naam van de sjabloon weergegeven.

Werkelijk aantal

Het werkelijke aantal van een activiteit is de optelsom van de groottes van de studentensets die aan de activiteit zijn toegewezen. De eigenschap Werkelijk aantal eigenschap is alleen-lezen.

Als het selectievakje Gebruik grootte niet is aangevinkt, wordt het werkelijke aantal van de activiteit gebruikt bij het zoeken naar beschikbare zalen, of er wordt automatisch een zaal toegewezen.

Beschikbaarheid

Een activiteit heeft een beschikbaarheidspatroon. U kunt een vooraf bepaald beschikbaarheidspatroon selecteren, of een naar uw wensen aangepast beschikbaarheidspatroon ontwerpen. Zie Het beschikbaarheidspatroon van een activiteit wijzigen.

Als de activiteit aan een module is verbonden, bestaat het onderwijsweekpatroon van de activiteit uit de weken die gebruikelijk zijn voor het beschikbaarheidspatroon van de activiteit en het beschikbaarheidspatroon van de module waarvan de activiteit deel uitmaakt. In andere gevallen komt het onderwijsweekpatroon overeen met de beschikbaarheid van de activiteit.

Groepen

Een activiteit kan aan groepen worden gekoppeld.

Labels

Een activiteit kan aan labels worden gekoppeld.

Gebruikerstekst 1, Gebruikerstekst 2, Gebruikerstekst 3, Gebruikerstekst 4, Gebruikerstekst 5

Iedere activiteit heeft 5 gebruikerstekstvelden die gebruikt kunnen worden om aanvullende informatie op te slaan waarvoor nog geen specifiek veld bestaat.

Het is verstandig om binnen een instituut een beleid op te stellen betreffende het gebruik van gebruikerstekstvelden. Als iedere gebruiker deze velden op zijn of haar eigen wijze kan gebruiken, kan het inzien van informatie van het gehele instituut zeer verwarrend worden. Potentieel kunnen verschillende gebruikers hetzelfde veld voor verschillende doeleinden gebruiken, of verschillende velden voor hetzelfde doel.

Andere eigenschappen worden elders in de applicatie bewerkt, of worden automatisch door Enterprise Timetabler bepaald:

Eigenschap

Beschrijving

Geschiktheid Zalen

Geschiktheid Docenten

Geschiktheid Uitrusting

Deze eigenschappen worden vastgesteld wanneer de flexibele vereisten van de activiteit worden toegevoegd of aangepast. Meerdere waardes worden door een komma van elkaar gescheiden. Een activiteit kan bijvoorbeeld twee maal Geschiktheid Zalen hebben.

Uitrusting - Beschrijving (vereiste), Uitrusting - Sleutelveld (vereiste), Uitrusting - Naam (vereiste)

Zaal - Beschrijving (vereiste), Zaal - Sleutelveld (vereiste), Zaal - Naam (vereiste)

Docent - Beschrijving (vereiste), Docent - Sleutelveld (vereiste), Docent - Naam (vereiste)

Deze eigenschappen worden vastgesteld wanneer de vooraf ingestelde vereisten van de activiteit worden toegevoegd of aangepast. Meerdere waardes worden door een komma van elkaar gescheiden.

Voorgestelde dagen

Voorgestelde tijd

De voorgestelde dagen en tijdstippen zijn de dagen en tijdstippen waarop een gespecificeerde activiteit ingeroosterd zou moeten worden. Een activiteit die meerdere voorgestelde dagen heeft moet meerdere malen tijdens de week plaatsvinden, op ieder van de voorgestelde dagen. Deze eigenschappen zijn onafhankelijk van de geroosterde dag en tijd van de activiteit, en de voorgestelde dagen en tijden worden niet aangepast als de activiteit wordt ontroosterd. De voorgestelde dagen en tijden kunnen informatie opslaan over de meest recente plaats die de activiteit in het rooster had.

Enterprise Timetabler kan de voorgestelde dag en tijd als een harde beperking beschouwen; als de geroosterde dagen en tijden niet overeenkomen met de voorgestelde dagen en tijden, wordt een roosterprobleem gegenereerd. Als alternatief kunnen de voorgestelde dagen en tijden als een gewogen zachte beperking worden beschouwd die invloed uitoefent op een volgend herroosteren van de activiteit.

Om de voorgestelde dagen en tijden van een activiteit in te stellen, zie Handmatig een activiteit aanmaken en Voorgestelde dagen en tijden instellen of niet instellen.

Uitrusting - Beschrijving (toegewezen), Uitrusting - Sleutelveld (toegewezen), Uitrusting - Naam (toegewezen)

Zaal - Beschrijving (toegewezen), Zaal - Sleutelveld (toegewezen), Zaal - Naam (toegewezen)

Docent - Beschrijving (toegewezen), Docent - Sleutelveld (toegewezen), Docent - Naam (toegewezen)

Deze eigenschappen beschrijven de middelen die aan de activiteit zijn toegewezen. Enterprise Timetabler bepaalt de waardes van de eigenschappen wanneer het de activiteit roostert.

Studentenset - Beschrijving (toegewezen), Studentenset - Sleutelveld (toegewezen), Studentenset - Naam (toegewezen)

Deze eigenschappen beschrijven de studentensets die aan de activiteit zijn toegewezen.

Allocated Courses

De cursussen waarvan de module van het item deel uitmaakt. De koppeling tussen een module en een cursus wordt bepaald in Enterprise Course Planner.

Onderwijsweekpatroon

De weken waarin de activiteit zou moeten plaatsvinden. Deze eigenschap wordt berekend. De eigenschap bestaat uit de weken die gebruikelijk zijn voor het beschikbaarheidspatroon van de activiteit en het beschikbaarheidspatroon van de module waarvan de eigenschap deel uitmaakt (indien van toepassing).

Geroosterde dagen, Geroosterde weken, Geroosterde begintijd, Geroosterde eindtijd, Geroosterd

Deze eigenschappen worden vastgesteld wanneer de activiteit wordt geroosterd. Een activiteit die meerdere dagen per week is geroosterd, heeft meerdere malen per week. Als een activiteit niet is geroosterd, is zijn waarde voor de eigenschap Geroosterd 'Nee'.

Activity Dates (Individual)

Activity Dates (Range)

Activity Dates (Individual) geeft een overzicht van alle datums waarop de activiteit is geroosterd om plaats te vinden tijdens het leerjaar.

Activity Dates (Range) geeft een overzicht van de datums waartussen de activiteit is geroosterd. De eigenschapswaarde bestaat uit de datums van de eerste en laatste datum waarop de activiteit plaatsvindt in het leerjaar.

Beschrijving activiteitsjabloon, Sleutelveld activiteitsjabloon, Naam activiteitsjabloon

Deze eigenschappen worden bepaald wanneer een activiteit vanuit een sjabloon wordt gegenereerd.

Heeft problemen

Deze eigenschap wordt bepaald als zich een probleem voordoet met de activiteit. Zo kan er een beperking verbroken zijn, bijvoorbeeld de Dubbele boeking beperking van de zaal die aan de activiteit is toegewezen.

Ouders gelijktijdige activiteit

Deze eigenschap wordt bepaald wanneer een gezamenlijke activiteit wordt aangemaakt. De eigenschapswaarde bestaat uit de namen van de activiteiten waarvan het onderwijs wordt gecombineerd in de gezamenlijke activiteit.

Roostermethode

Deze eigenschap wordt bepaald wanneer een activiteit wordt aangemaakt of geroosterd. Deze eigenschapswaarde is ofwel Handmatig of Automatisch, of blanco (wat een niet-geroosterde activiteit impliceert.).

Roostertoestemming

Deze eigenschap beschrijft of u de activiteit kunt roosteren. De eigenschapswaarde is of Volledig of Geen.

Tijdstempel

Deze eigenschap registreert wanneer de activiteit voor het laatst werd aangepast. Met iedere wijziging van de activiteit wordt de eigenschapswaarde bijgewerkt. Bijvoorbeeld, het wijzigen van een eigenschapswaarde, een middelvereiste toevoegen, of de activiteit roosteren. Als deze eigenschap op 01/01/1900 00:00:00 staat, is de activiteit niet aangepast sinds het image werd aangemaakt.

Ouder Variant

Deze eigenschap wordt bepaald wanneer een variant wordt aangemaakt.. De eigenschapswaarde bestaat uit de naam van de activiteit waarvan deze activiteit een variant is.