Een afdeling, geschiktheid, label, zone, activiteitstype of kostengroep maken

U moet een afdeling, geschiktheid, label, zone of kostengroep eerst in EDRDM maken voordat u deze kunt toepassen op een middel of ander item. En voordat u een activiteitstype op een activiteit kunt toepassen, moet u het activiteitstype maken.

Hiërarchie

De geografische structuur in uw instituut is mogelijk hiërarchisch. In het volgende voorbeeld is de zone Computing Building mogelijk onderdeel van de zone North Site. In EDRDM heeft elke zone de bijbehorende eigenschap Zone. In deze eigenschap selecteert u de hoofdzone, indien van toepassing. De zaal die Enterprise Timetabler toewijst aan een activiteit, moet een zone hebben die overeenkomt met of deel uitmaakt van de zone van de activiteit.

Een zone die in het venster Zones is geselecteerd

Zones

De afdelingsstructuur in uw instituut is mogelijk hiërarchisch. Zo maakt de afdeling Spaans bijvoorbeeld deel uit van de Talenschool. In EDRDM heeft elke afdeling zijn bijbehorende eigenschap Afdeling. In deze eigenschap selecteert u de hoofdafdeling, indien van toepassing.

Procedure

Ga als volgt te werk om een afdeling, geschiktheid, label, zone, activiteitstype of kostengroep maken:

 1. In het hoofdvenster van EDRDM zoekt u de sectie Instituut.
 2. Klik op Nieuw in de relevante rij in die sectie. De sectie Instituut bestaat uit de volgende rijen: Activiteitstypes, Kostengroepen, Afdelingen, Geschiktheden, Labels en Zones.
 3. EDRDM opent een formulier waarin u de eigenschappen van het nieuwe item kunt invoeren. Welke eigenschappen aanwezig zijn, en het type gegevens dat ze opslaan, wordt bepaald door uw implementatie van Enterprise Foundation en door het type item. U geeft bijvoorbeeld alleen uurkosten op wanneer u kostengroepen maakt. De volgende lijst bevat richtlijnen om het formulier in te vullen:
  • Teksteigenschappen van één regel zoals Naam en Beschrijving: Klik op het eigenschapsvakje en voer de tekst in. Als u geen sleutelveld opgeeft in het vakje Sleutelveld, genereert EDRDM een uniek sleutelveld.

   Voorbeeldtekst in een teksteigenschap met één regel

   Teksteigenschap met één regel

  • Teksteigenschappen van meerdere regels zoals Gebruikerstekst 1: Klik op het eigenschapsvakje. Klik en typ in het weergegeven pop-upvakje en klik op OK.

   Voorbeeldtekst in een teksteigenschap met meerdere regels

   Teksteigenschap met meerdere regels

  • Eigenschappen die één waarde bevatten die u selecteert (zoals Afdeling en Zone): Klik op het eigenschapsvakje. Selecteer vervolgens een waarde in de weergegeven lijst (N.B. Het onderstaande voorbeeld komt uit het formulier Geschiktheid).

   Een item dat in een lijst is geselecteerd waarin u één item kunt selecteren

   Selectie-eigenschap met één waarde

  • Eigenschappen die meerdere waarden kunnen bevatten die u selecteert (zoals Labels): Klik op het eigenschapsvakje en selecteer vervolgens waarden. U verplaatst items meestal van een lijst Niet geselecteerd naar een lijst Geselecteerd. Een item kan bijvoorbeeld meerdere labels hebben, en u kiest ze als volgt. De volgende tabel biedt extra informatie over enkele eigenschappen waarvoor u meerdere waarden kunt selecteren:

   Eigenschap

   Van toepassing op

   Beschrijving

   Voorkeursdocenten, Andere docenten, Voorkeurszalen, Andere zalen, Voorkeursuitrusting en Andere uitrusting

   Geschiktheden

   U kunt deze eigenschappen gebruiken om op te geven op welke middelen deze geschiktheid wordt toegepast; middelen kunnen 'eerste' geschiktheden en 'andere' geschiktheden hebben. In Enterprise Timetabler kunt u de instelling van de roosteringsvoorkeur Als eerste beschikbaar gebruiken om te zorgen dat Enterprise Timetabler de voorkeur geeft aan middelen waarvan de voorkeursgeschiktheden overeenkomen met de geschiktheidscriteria van de activiteit.

   Tip: U kunt ook de geschiktheden van een middel selecteren wanneer u middelen maakt of bewerkt.

   Kosten per uur

   Kostengroepen

   Als u de kosten per uur wilt opgeven die door een kostengroep worden toegepast, klikt u op het vakje Kosten per uur. Selecteer de afdelingen waarvoor u kosten wilt opgeven, en geef dan in de kolom Kosten naast de geselecteerde afdelingen de uurkosten op.

   N.B. Er zijn standaard al twee 'speciale afdelingen' geselecteerd: Standaardkosten per uur en Gelijke kosten per uur van afdeling. Met behulp van deze afdelingen kan Syllabus Plus op dynamische wijze bepaalde kosten op het middel toepassen wanneer het wordt gebruikt door de bijbehorende afdeling, en andere kosten wanneer het middel door andere afdelingen wordt gebruikt. U kunt ook uurkosten voor bepaalde afdelingen opgeven; de kosten die u hiervoor opgeeft, overschrijven de Standaardkosten per uur.

  • Eigenschappen die u moet selecteren of waarvan u de selectie moet opheffen: Schakel het selectievakje in of uit. Wanneer u een activiteitstype maakt, kan het formulier deze eigenschappen bevatten:

   Eigenschap

   Beschrijving

   Boeking

   Als activiteiten van dit type ad-hoc boekingen zijn, en niet standaard academische activiteiten, schakelt u dit selectievakje in.

   Onderwijsgebonden

   Als activiteiten van dit type meetellen voor contacturen met studenten, schakelt u dit selectievakje in.

   Vervang

   Als activiteiten van dit type andere activiteiten vervangen, bijvoorbeeld wanneer een docent een klas overneemt die door een andere docent zou moeten onderwezen, schakelt u dit selectievakje in.

  • Eigenschappen die u gebruikt om een kleur op te geven: Klik op het eigenschapsvakje en vervolgens op een kleur. U kiest een kleur wanneer u een activiteitstype maakt. De kleur kan worden gebruikt in Enterprise Timetabler om activiteiten in het rooster per type te onderscheiden.
 4. Klik op Toepassen om het nieuwe item op te slaan. Of klik op OK om het formulier op te slaan en te sluiten.
 5. N.B. Als u nog niet op Toepassen heeft geklikt en u heeft het nieuwe item niet nodig, klikt u op Negeren; het nieuwe item wordt dan verwijderd. Of klik op Annuleer om het item te verwijderen en het venster te sluiten.

Als u gegevens van andere items wilt bekijken of kopiëren wanneer u een item maakt, kunt u ook op Toon klikken (naast de knop Nieuw). EDRDM opent dan een lijst met items. Klik in dit venster op het plusje onder de itemlijst (zie hieronder) om een item te maken. Voer in de nieuwe rij de eigenschappen van het nieuwe item in, en klik op Toepassen om het item op te slaan (of OK om het item op te slaan en het venster te sluiten). Als u een eigenschap die u wilt gebruiken, niet kunt vinden, voegt u deze toe aan de tabel.

Een rood vierkantje dat de positie van het plusteken aangeeft

Het plusteken (+) onder de itemlijstScientia-ref: 4110. Voor Enterprise Desktop Reference Data Manager 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018